Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

Stredná odborná škola technická Vráble

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy technickej, Ul. 1. mája 500, Vráble oznamuje, že dňa 30. 4. 2019 sa bude konať voľba dvoch zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠT vo Vrábľoch.

Voľby sa uskutočnia v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších zmien, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Rada rodičov navrhla za kandidátov na členov rady školy za rodičov nasledovných kandidátov:

  • Marek Bogyó
  • Helena Maďarová
  • Renáta Macáková
  • Daniela Kováčová

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (zákonných zástupcov žiakov školy). Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Pri voľbe môže rodič (zákonný zástupca) uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré jeho deti. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom sú označení zakrúžkovaním maximálne dvaja z kandidátov.

Návrhy na doplnenie kandidátnej listiny spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta môžu zákonní zástupcovia žiakov školy poslať na e-mailovú adresu sost-vrable@sost-vrable.sk alebo doručiť na sekretariát školy najneskôr dňa 29. 4. 2019 do 12:00 hod.  Každý zákonný zástupca žiaka školy má právo navrhnúť za kandidáta aj sám seba.


 

 

Land Rover 4x4 in Schools

 

         Land Rover 4x4 in Schools je súťaž určená pre stredné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a  zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach.Súťažné tímy musia za stanovené obdobie zhotoviť pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré muselo spĺňať náročné technické parametre. Vozidlo musí úspešne prejsť pomedzi prekážky na zložitej dráhe. Počas svojej práce má každý tím k dispozícii konzultanta zo spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia. Výsledkom ich práce je model autíčka, dokumentácia k výrobe a jeho prezentácia v časovom limite  10 minút.                                 

Náš tím SOŠT VR-Tempos sa zúčastnil na tejto súťaži prvýkrát a  získal 69% bodov. Video dráhy s autíčkom- TU.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka