Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

Logistika

3968 M logistika

 

Študijný odbor: 3968 M logistika
Štúdium trvá: 4 roky
Žiak získa: maturitné vysvedčenie    

     

PA121068.jpglogistika.jpg

 

Absolventi študijného odboru 3968 M logistika sú schopní vykonávať práce technických-hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Absolventi získajú  znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch, schopnosť riešiť technicko - ekonomické problémy, najmä logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo rozhodovať. Získajú potrebné vedomosti o pojme logistika, o funkciách, cieľoch logistiky a logistických činnostiach. Rozsah teoretickej a praktickej prípravy vytvára predpoklady na orientáciu v jednotlivých logistických technológiách, poznanie informačných a komunikačných systémov, problematiky nákupu, zásobovania, riadenia tokov surovín, materiálov, informácií a financií vo výrobnom procese. Získavajú poznatky o požiadavkách na balenie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a jeho distribúcii. Budú teda schopní vzájomne zosúladiť materiálové, informačné a finančné toky v podniku. Získané všeobecné a odborné vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania logistických pracovných činností, napríklad logistik výroby, logistik skladových operácií, logistik v doprave a preprave, ale aj v oblasti plánovania, technickej rípravy výroby a riadenia výroby. Pre kvalifikované  vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného sebavzdelávania, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Hlavným cieľom študijného odboru 3968 6 logistika je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na trhu práce. Tento cieľ vychádza z existencie značného množstva logistických centier na Slovensku, ako aj potreby vysoko kvalifikovaných pracovníkov útvarov logistiky v podnikoch výrobného i nevýrobného zamerania. Absolventi tohto študijného odboru sú  pripravení aj na vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto študijného odboru  nájdu uplatnenie  v podnikoch výrobného i nevýrobného zamerania na rôznych  pozíciách v oblasti logistiky, ako pracovník skladového hospodárstva, disponent materiálového zásobovania, disponent spracovania objednávky od zákazníka, interný disponent,  fakturant, pracovník reklamácií, plánovač, kalkulant,  účtovník, pokladník,  pracovník v oblasti vnútropodnikových informačných systémov.


 
ÚvodÚvodná stránka