Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

1.   Žiacka školská rada  pôsobí pri SOŠ technickej, Ul. 1. mája 500, Vráble.

2.   Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.     

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1.   Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003        

      Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2   Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1.  Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2.  Žiacka  školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

3.  Žiacka školská  rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

4.  Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

5.  Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

6.  Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady.Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady  a spôsob voľby jej členov

1.  Žiacka školská rada má 11 členov.

2.  Členmi žiackej školskej rady sú zástupcovia všetkých tried zo žiakov školy.

3.  V každej triede sa zvolí jeden zástupca v tajnom (verejnom) hlasovaní.

4. Členmi žiackej školskej rady sa stávajú deviati žiaci s najvyšším počtom hlasov získaných vo voľbách.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným (verejným) hlasovaním.

6.  Z každých volieb sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

8. Na začiatku nového školského roka je žiacka školská rada doplnená o členov  z novovzniknutých tried v tajnom hlasovaní.

9. Ak zaniklo členstvo žiaka v žiackej školskej rady odvolaním, nahradí ho žiak nasledujúci v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách. 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

a)  voliť a byť volený,

b)  navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c)  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej   školskej rady a slobodne sa k ním vyjadrovať,

d)  hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e)  predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,

f)   zrušiť členstvo.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí.  Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa štatútu, čo je dôvodom jeho odvolania zo žiackej školskej rady.

3. Člen žiackej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov  ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

5. Člen žiackej rady  je  povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1.  Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školskej rady.

3.  Predseda žiackej školskej rady má právo:

a)  požadovať vysvetlenie k absencii členov žiackej školskej rady na  zasadnutiach,

b) byť informovaný o činnosti členov žiackej školskej rady poverených vykonaním zverenej  úlohy,

c) rozdeľovať úlohy.

4. Predseda žiackej školskej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.

5. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1.  Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

2.  Náklady na činnosť žiackej rady sa uhrádzajú po schválení Rady rodičov z rozpočtu ZRPŠ, v opodstatnených prípadoch po dohode s riaditeľom školy z rozpočtu školy.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň raz mesačne, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 23.10.2015, a od toho dňa nadobúda činnosť.

 

Vráble, 23.10.2015

 

 

         Timea Bujalková                                    Ing. Ján Jamrich

            predseda ŽSR                                          riaditeľ školy

 

Zloženie  Žiackej školskej rady pri SOŠT Vráble

 

Miroslava Končálová     I.A                    člen

Peter Müller                   I.B                    člen

Jakub Jurkáček             I.G                    člen

Miroslav Hrnčiar            II.A                   člen

Lea Šipošová                II.B                   člen

Matúš Tinák                  II.G                   člen

Enrik Škorec                 III.A                  člen

Samuel Stolár               III.B                  člen

Denis Pecho                 III.G                  člen

Tomáš Steinbauer        IV.A              predseda

Michael Uhrin                IV.G           podpredseda

 

 

Koordinátor ŽSR:    Ing. Peter Feješ


 
ÚvodÚvodná stránka